नेपाली इन्टरनेशनल थेयोलोजिकल सेमिनारी

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।

यदि तपाईंसँग केही प्रश्नहरू वा जिज्ञासाहरु छन् भने निम्न विकल्पहरू मार्फत हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।

GPO Box: 8975, EPC 669

NITS Seminary

NOITS4International@gmail.com

+977 9768429570/ +977 9843485480 / +977 9861338585